Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Đổi tên luật và tên thẻ căn cước là phù hợp với chuyển đổi số

Ngày: 16-11-2023 00:00