Trong không gian mạng, người nào nắm nền tảng số, người đó sẽ nắm dữ liệu và là người quyết định

Ngày: 12-10-2023 00:00