Trang nghiêm Lễ thượng cờ trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mừng Quốc Khánh 2/9

Ngày: 01-09-2023 00:00