Tiết lộ đầy bất ngờ của người chụp gần 2000 bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp |

Ngày: 19-10-2023 13:00