Khoảnh khắc và sự kiện. Ngày 12/10/1960: Thành lập Thông tấn xã giải phóng

Ngày: 15-10-2023 13:01