Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân dẫn đến ngày Quốc khánh 2/9 của Việt Nam

Ngày: 03-09-2023 00:00