Chỉ mất 2 - 3 giây làm thủ tục lên máy bay bằng VNeID

Ngày: 20-08-2023 00:00