Cảnh sát biển Việt Nam: 25 năm khẳng định là lực lượng nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển

Ngày:27-08-2023