Báo chí xung kích trên tuyến đầu, nhà báo là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng của Đảng

17-11-2023 12:40

Tiếp tục trong chuỗi chương trình làm việc tại tỉnh Hòa Bình, sáng 17/11/2023, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số” nhằm trao đổi kinh nghiệm, cách làm, thảo luận những giải pháp cụ thể, giúp các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Toàn cảnh hội nghị

Đại biểu trung ương dự hội nghị có đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng dự còn có 200 đại biểu đại diện Hội Nhà báo 25 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc, các Liên chi hội, Chi hội nhà báo trực thuộc trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trần Thái Sơn, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Bùi Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình đồng chủ trì hội nghị.

(Từ trái sang) Các đồng chí: Trần Thái Sơn, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Bùi Thúy Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình điều hành hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Ngày nay, đất nước ta đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đóng vai trò ngày càng nổi bật hơn trong Liên hợp quốc, trong ASEAN, tham gia sâu vào các tổ chức thế giới, các diễn đàn hợp tác đa phương, các hiệp định toàn cầu. Càng phát triển và hội nhập sâu rộng, chúng ta lại càng phải đối mặt với các vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, về bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; các vấn đề về chính trị quốc tế đan xen, cạnh tranh lợi ích, cạnh tranh địa chính trị khó lường giữa các nước lớn. Trong hoàn cảnh đó, nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của báo chí càng trở nên cấp thiết.

Thực tiễn cho thấy, báo chí trung ương với thế mạnh về nền tảng lý luận, tích cực thông tin sâu sắc mảng nội dung nghiên cứu chính trị, phân tích, khẳng định tính đúng đắn, khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền rộng rãi về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Nhiều tờ báo lớn đã tập hợp được các nhà khoa học, nhà lý luận, hoạt động thực tiễn có uy tín, viết bài trực diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những tuyến bài có chất lượng cao, tạo hiệu ứng xã hội tốt trên các chuyên mục, chuyên trang nổi bật. Một số báo đã tổ chức tốt các diễn đàn trực tuyến, thông qua đó định hướng chính trị, tư tưởng và nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các vấn đề “nóng”, phản bác các thông tin xấu độc, các luận điệu xuyên tạc, vu khống, định hướng đúng đắn dư luận xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một đề tài khó. Nhà báo viết về đề tài này cần có trình độ nghiệp vụ chắc chắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng trung thành với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc. Công tác đấu tranh của các cơ quan báo chí cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp bài bản, nhuần nhuyễn giữa các cơ quan báo chí với nhau và với các cơ quan quản lý, có định hướng xuyên suốt của cơ quan chỉ đạo. Hội nghị ngày hôm nay là cơ hội để chúng ta trao đổi kinh nghiệm, cách làm, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, thảo luận những giải pháp cụ thể, khả thi, giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình”.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Báo Nhân Dân đã chia sẻ kinh nghiệm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, Báo Nhân Dân đã tập trung tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa những giá trị, tính khoa học, cách mạng, nhân văn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Báo cũng thông tin trung thực, chính xác, khách quan về tình hình đất nước và thế giới, các sự kiện, vấn đề lớn của Đảng và đất nước, những thành quả trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước để góp phần phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Đồng thời phản ánh, nhận diện chính xác, cụ thể những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội trong và ngoài nước chống phá Đảng và Nhà nước.

Báo chí tuyên truyền, phổ biến góp phần bảo vệ, lan tỏa và phát triển quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề trong đời sống xã hội; giáo dục, tuyên truyền và khẳng định những thành tựu, tính ưu việt trong vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào lãnh đạo, xây dựng và phát triển đất nước, góp phần phân tích, làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn cũng như các điều kiện phương pháp thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền bá hệ giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng và phát huy dân chủ XHCN, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, với mong muốn đưa những thông tin chính thống đến với công chúng trước những thông tin sai lệch trên các trang mạng xã hội thì việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng làm báo cho các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, những người làm công tác truyền thông có vai trò rất quan trọng. Bởi, trước hết chúng ta cần thống nhất nhận thức, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của báo chí truyền thông và từng cá nhân người làm báo. Từ việc nâng cao, thống nhất về mặt nhận thức chúng ta mới xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của người làm báo. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của mạng lưới báo chí cách mạng hiện nay là phải xây dựng được đội ngũ, chương trình, kế hoạch thực hiện sứ mệnh vẻ vang và đầy thách thức này. Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân, thực tế hiện nay, số lượng ấn phẩm báo chí và số nhà báo, phóng viên thực hiện nhiệm vụ viết về đề tài xây dựng Đảng vẫn còn khiêm tốn. Ngay cả hệ thống báo Đảng cũng chưa có nhiều ấn phẩm mở chuyên trang, chuyên mục về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái. Một trong những nguyên nhân căn bản là chúng ta còn thiếu kỹ năng. Để khắc phục vấn đề này, đòi hỏi các cơ quan báo chí phải đẩy mạnh, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng thông qua các khóa tập huấn. Các chuyên gia, nhà báo giàu kinh nghiệm ở những cơ quan báo chí có bề dày về lĩnh vực này sẽ truyền đạt những kỹ năng, kinh nghiệm và đặc biệt là truyền lửa nhiệt huyết cho lớp trẻ, để đội ngũ phóng viên trẻ là lực lượng xung kích có những bài viết để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trên các trang thông tin cơ quan nơi mình công tác cũng như trên các nền tảng mạng xã hội.

Còn theo đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, để có thể chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp thiết thực tận dụng tối đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đối với Việt Nam, Báo Hải Phòng đang đầu tư xây dựng tòa soạn điện tử phù hợp với giai đoạn mới. Báo hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống nền tảng truyền thông đa phương tiện, tòa soạn điện tử phục vụ mô hình báo chí đa phương tiện trên nhiều nền tảng khác nhau cho phép quản lý xuất bản và phân phối nội dung trên các nền tảng như: báo giấy, báo điện tử trên các kênh chính thống, trên mạng xã hội Youtube, Facebook; xuất bản đa ngôn ngữ… nhằm cung cấp các nội dung truyền thông chính thống kịp thời và chính xác đảm bảo tính an ninh, an toàn... tận dụng lợi thế các phương thức cung cấp thông tin hiện đại và dễ dàng tiếp cận người dân của các nền tảng mạng xã hội.

Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh, Nguyên Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng cục 5, Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Khánh, nguyên Phó Chủ nhiệm chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Tổng cục 5, Bộ Công an nhấn mạnh: hiện nay các thế lực thù địch, phản động, cơ hội đang lợi dụng sự phát triển của công nghệ Internet và các trang mạng xã hội để có những hoạt động tinh vi, xảo quyệt nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, xóa bỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chính vì thế, các cơ quan bộ, ban, ngành từ trung ương đến cơ sở cần có sự phối hợp đồng bộ, định hướng thông tin chính thống để hạn chế những thông tin xấu độc, xuyên tạc. Đây là vấn đề cấp bách, thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi phải làm một cách bài bản và cần sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương đến địa phương.

TS, Thượng Tá Nguyễn Đăng Khang, Phó Trưởng phòng thời sự ANTV có những dẫn chứng thuyết phục

Bằng kinh nghiệm thực tế đã và đang thực hiện tại Truyền hình ANTV, Tiến sĩ - Thượng tá Nguyễn Đăng Khang, Phó Trưởng Ban Thời sự, Truyền hình ANTV khẳng định: việc sản xuất, chia sẻ những thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới trên truyền hình khó hơn các cơ quan báo in, phát thanh, báo điện tử nhưng không phải không làm được. ANTV đang duy trì nhiều chuyên mục chuyên biệt về phản bác, đấu tranh, như: Góc nhìn sự thật, An ninh văn hóa… Ban Thời sự đang duy trì tiểu mục “Nhận diện và Đấu tranh” trong Bản tin An ninh 24h tối thứ 2 hằng tuần… Các đề tài liên quan đến vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đã và đang thu hút sự quan tâm của công chúng.

“Khi phát hiện đề tài, chúng tôi nêu vấn đề, đi sâu phân tích, chứng minh, phản bác bằng thực tế, hình ảnh chân thực khách quan, phỏng vấn ý kiến chuyên gia, người dân, người có trách nhiệm, người nước ngoài, việt kiều, chức sắc tôn giáo, đồng bào, người có uy tín trong dân tộc… Sau khi phát sóng, phóng sự sẽ được phát nguyên hoặc chia nhỏ theo chủ đề đăng tải trên Fanpage, trên kênh Youtube của ANTV… Hiện kênh Youtube của ANTV đang có gần 6,8 triệu người đăng ký, Fanpage trên Facebook có 1,7 triệu người theo dõi cho thấy số lượng người tiếp cận những thông tin đó là không nhỏ”, Thượng tá Nguyễn Đăng Khang chia sẻ.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo chí, truyền thông chính thống thời gian qua cũng còn không ít hạn chế, bất cập. 

Tuy nhiên, theo Đại tá Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Liên chi hội nhà báo Quân đội nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ là bảo vệ đất nước đó là ý thức của những người có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình. “Nhận diện đúng, phản ứng nhanh, đấu tranh kịp thời, thuyết phục, hiệu quả” là phương châm nhằm xác định biện pháp đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch một cách kịp thời, phù hợp, hiệu quả.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi đánh giá, các cơ quan báo chí đã chủ động vào cuộc, tích cực tham gia quảng bá các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật tiến bộ của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi đề nghị, trong bối cảnh mới, báo chí cần có sự đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa khi các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch không ngừng thay đổi, phức tạp, khó lường. Các ấn phẩm cần kết hợp hài hoà giữa "xây" và "chống", "xây" là tập trung củng cố nền tảng bên trong, còn "chống" là việc ngăn chặn những tác động tiêu cực bên ngoài.

Cùng chuyên mục

Tin mới

 1. Hội Nhà báo tỉnh An Giang
 2. Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 3. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang
 4. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Kạn
 5. Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu
 6. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh
 7. Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre
 8. Hội Nhà báo tỉnh Bình Định
 9. Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương
 10. Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước
 11. Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận
 12. Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau
 13. Hội Nhà báo TP Cần Thơ
 14. Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng
 15. Hội Nhà báo TP Đà Nẵng
 16. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Lắk
 17. Hội Nhà báo tỉnh Đắk Nông
 18. Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên
 19. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai
 20. Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp
 21. Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai
 22. Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang
 23. Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam
 24. Hội Nhà báo TP Hà Nội
 25. Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh
 26. Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương
 27. Hội Nhà báo TP Hải Phòng
 28. Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang
 29. Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình
 30. Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên
 31. Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa
 32. Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang
 33. Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum
 34. Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu
 35. Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng
 36. Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn
 37. Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai
 38. Hội Nhà báo tỉnh Long An
 39. Hội Nhà báo tỉnh Nam Định
 40. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An
 41. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình
 42. Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận
 43. Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ
 44. Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên
 45. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình
 46. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam
 47. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi
 48. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh
 49. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị
 50. Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng
 51. Hội Nhà báo tỉnh Sơn La
 52. Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh
 53. Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình
 54. Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên
 55. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa
 56. Hội Nhà báo tỉnh Thừa Thiên Huế
 57. Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang
 58. Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh
 59. Hội Nhà báo tỉnh Trà Vinh
 60. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang
 61. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long
 62. Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc
 63. Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái